01-03 Oct 2024 – Strasbourg (FR) – European Mobility Expo